Licencja dotycząca publikacji treści na portalu www.architektura7dnia.com


Przesyłając treści do administratora portalu www.architektura7dnia.com („Portal”), tj. Fundacji Bęc Zmiana i Jakuba Snopka („Administrator”) osoba, przesyłająca te treści oświadcza, że są one wynikiem jej samodzielnej pracy i pomysłu i/lub przysługują jej wyłączne prawa do tych treści i zapewnia, że treści nie naruszają praw osób trzecich.

Z chwilą przesłania treści pomiędzy osobą przesyłającą treści a Administratorem dochodzi do zawarcia umowy licencyjnej uprawniającej Administratora do nieodpłatnego, czasowo i terytorialnie nieograniczonego wykorzystywania treści w ramach Portalu, wykorzystania ich w ramach publikacji książkowej (też e-book), która będzie zbiorem wspomnień tematycznie powiązanych z Portalem oraz w ramach innych działań tematycznie powiązanych z Portalem, w tym do publikowania treści w Portalu, udostępniania treści w Portalu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz do dokonywania zmian, przeróbek, opracowywania treści (tworzenia utworów zależnych) oraz rozporządzania i korzystania z takich opracowań oraz łączenia treści z innymi treściami.

Wykorzystanie treści przez Administratora będzie opatrzone danymi przekazanymi przez osobę przesyłająca treści, ze wskazaniem, że prawa do treści przysługują danej osobie, przy czym będzie to zrobione w sposób zwyczajowo przyjęty z uwzględnieniem charakterystyki Portalu. Osoba przesyłająca treści będzie miała prawo je modyfikować – w tym celu powinna skontaktować się z Administratorem (korzystając z opcji dostępnej na Portalu – napisz do nas).

Przesłanie treści Administratorowi nie rodzi obowiązku po stronie Administratora do wykorzystania otrzymanych treści. Administrator może w każdym momencie zdecydować o zaprzestaniu korzystania z treści, co nie będzie rodzić po stronie osoby przesyłającej treści żadnych roszczeń.

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń związanych z przesłanymi treściami względem Administratora, Administrator poprosi o wyjaśnienia osobę przesyłającą treści, a osoba przesyłająca treści powinna takich wyjaśnień Administratorowi udzielić.

Osoba przesyłająca treści jest uprawniona do wypowiedzenia umowy licencji wyłącznie w sytuacji naruszenia przez Administratora umowy licencji lub innego naruszenia praw tej osoby.

W przypadku, gdy przesłane treści zawierają wizerunek osoby przesyłającej treści, osoba ta wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jej wizerunku w zakresie identycznym do prawa wykorzystania jej treści.